PROJEKTY

 
 
 
 
Projekt „ Bruntálsko se představuje, vzdělává a inspiruje“

Bruntálsko je dobrovolný svazek 28. obcí. Svou činností je zaměřen na vzájemnou obecní spolupráci, vedoucí ke zlepšení kvality života obyvatel celého regionu a zlepšení jeho celkového obrazu v rámci kraje a České Republiky.

 Zde hraje svazek obcí důležitou roli, kdy zprostředkovává a zajišťuje pro členské obce aktivity, které se zaměřují na podporu zvyšování profesionality a odbornosti starostů a zaměstnanců obecních úřadů, prezentaci úspěšně realizovaných projektů, získávání nových poznatků a znalostí k realizaci dalších prospěšných projektů v obcích. Snažíme se také prostřednictvím tohoto projektu informovat zastupitelé obcí o dění v naší oblasti, o nových možnostech rozvoje území a jeho propojování.

Náplní projektu jsou tři vzdělávací akreditované semináře pro starosty a zaměstnance obcí, konference pro zastupitele členských obcí a odbornou veřejnost. V říjnu jsme realizovali výjezdní workshop pro starosty obcí do partnerského Mikroregionu Bílé Karpaty. Navštívili jsme tamní obce, zejména obec Dolní Němčí, která se stala Vesnicí roku 2018 a byla našim hostitelem. Vzájemná informovanost o rozvoji regionů, předání zkušeností a námětů z realizací projektů bylo pro oba partnery velmi přínosné. Starostové Bruntálska měli možnost shlédnout přímo v  terénu realizované projekty, jako např. fotbalový stadión s nádhernou tribunou a zázemím pro hráče, čistírnu odpadních vod, sběrný dvůr, Základní a uměleckou školu, knihovnu, hřiště a mnoho dalších.  Přivezli jsme si domů inspiraci i nápady.

Květa Kubíčková

Projektový manažer Bruntálsko

 
 
 
 
Projekt „ Odborné poradenství pro obce ve svazku obcí Bruntálska 2019

Projekt  byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 (RRC/05/2019).“ Neinvestiční dotace činí 50% celkových způsobilých nákladů ve výši max. 50 000,.Kč. Její využití je zaměřeno na financování projektového manažera svazku Bruntálsko.

Cíl programu:

Podpora venkovských mikroregionů prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na náklady spojené s činnostmi manažerů/poradců, kteří realizují projekty zaměřené na poradenství a vzdělávání v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, občanských aktivit a podporu komunitního života v obcích.

Popis - význam projektu:

Hlavním účelem projektu je rozvíjet region obcí ve sdružení Bruntálska, jednak pomocí při získávání financí prostřednictvím dotačních titulů, ale i zlepšením vztahů a spolupráce mezi členskými obcemi a dalšími svazky. Dále dojde ke zlepšení informovanosti obcí o dění v regionu (kulturní akce atd.), dotačních možnostech a zejména zlepšení vzdělanosti představitelů obcí pomocí společných workshopů a vzdělávacích aktivit. Hlavní cílovou skupinou jsou představitelé obcí DSO Bruntálska, pro které svazek obcí znamená určitou platformu spolupráce, výměnu zkušeností a metodické pomoci. Přínos činnosti svazku mají i obyvatelé svazků ale i návštěvníci. (např. přínos při projektech kompostéry pro občany DSO, lodní doprava na Slezské Hartě). Pro žadatele je přínos jednak finanční, kdy na činnost manažera, by musela být plně hrazen z členských příspěvků obcí, ale zejména umožňuje rozvíjet aktivity svazku a postupně upevňovat pozici v celém regionu. Díky stabilní práci manažera svazku je možné rozvíjet aktivní svazek obcí.

 
 
Projekt: Odborné poradenství pro rozvoj obcí Bruntálska 

byl podpořen v roce 2017 z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“. Cílem tohoto dotačního programu je: Podpora venkovských mikroregionů prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na náklady spojené s činnostmi manažerů/poradců, kteří realizují projekty zaměřené na poradenství a vzdělávání v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, občanských aktivit a komunitního života v obcích. V případě Bruntálska jde o neinvestiční dotaci ve výši 50 000,- Kč , která činí 50 % dotaci z celkových způsobilých nákladů na tento projekt.

Projekt: Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě byl podpořen v roce 2017  z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1 000 000,- Kč, která bude vyplácena příjemci v 5 ročních splátkách vždy po 200 000,- Kč. Realizace projektu je od 1. 5. 2017 do 31. 10. 2021. Dotace je určena na:

  • Provoz lodi Santa Maria

  • Poplatky spojené s provozem lodí

  • Pojištění

  • Údržba a oprava lodi Santa Maria

  • Mzdy zaměstnanců zajišťující provoz lodi Santa Maria

Projekty jsou financovány Moravskoslezským krajem.

 

 

Projekt: „Kompostéry pro DSO Bruntálsko“

Domácí kompostéry a štěpkovače

Realizací projektu „Kompostéry pro DSO Bruntálsko“ podpořeného z OPŽP je řešena prevence vzniku biologicky rozložitelných odpadů s katalogovým číslem 20 02 01- biologicky rozložitelný odpad na území Bruntálska, tj. obce Staré Město, Rudná pod Pradědem, Široká Niva, Dlouhá Stráň, Staré Heřminovy, Křišťanovice, Václavov u Bruntálu, Bílčice, Valšov a Mezina.

V rámci projektu došlo k pořízení 837 ks kompostérů tři různých objemů pro občany, na  kompostování zeleně vzniklé při údržbě zahrad občanů a pro biologicky rozložitelný odpad z kuchyní rostlinného původu. Dále byl nakoupen 1 kus štěpkovače.

Ty byly předány do užívání obyvatelům dotčených obcí.

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Název svazku: BRUNTÁLSKO

Zastoupený: Richardem Šandou, předsedou

IČ: 04690290

Sídlo svazku: Náměstí Míru 11, 792 01 Bruntál

Číslo účtu: 115 – 1949140207/0100

Datum registrace: 5. 1. 2016

Spisová značka: VŽ/635/2016/Las

Registrační číslo: R 1/16

© 2019 Jana Vavříková

Partneři
MASHJ_logo244x100px_shades.png
MSK-logo-HD.png
stažený soubor.png
  • White Facebook Icon