Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") 

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi povinně zveřejňované informace se řadí i ty informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Podle § 5 odst. 3 zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích, postačí zveřejnit doprovodnou informaci, vyjadřující jejich obsah

 

Rok 2019

Informace poskytla Květa Kubíčková - projektový manažer DSO Bruntálsko.

Zveřejněno dne: 11.3.2019

 

Předmět žádosti:
Žadatel se obrátil s žádostí na DSO Bruntálsko, náměstí Míru  60/11, 792 01 Bruntál„ jako příslušný povinný subjekt dle zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací o dotacích na lodní dopravu na Slezské Hartě.

Poskytnuté informace:

  1. Žadateli byly požadované informace poskytnuty v písemné podobě a odeslány prostřednictvím České pošty s datem podání 5.3.2019. Dokument je uložen níže.

  2. Odpověď: ZDE

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Název svazku: BRUNTÁLSKO

Zastoupený: Richardem Šandou, předsedou

IČ: 04690290

Sídlo svazku: Náměstí Míru 11, 792 01 Bruntál

Číslo účtu: 115 – 1949140207/0100

Datum registrace: 5. 1. 2016

Spisová značka: VŽ/635/2016/Las

Registrační číslo: R 1/16

© 2019 Jana Vavříková

Partneři
MASHJ_logo244x100px_shades.png
MSK-logo-HD.png
stažený soubor.png
  • White Facebook Icon